Avís Legal

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de Serveis  de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), l’Associació IMPULSA FUNDRAISING manifesta que el domini www.impulsafundraising.org és propietat de la mateixa, amb NIF G-66540972 I seu social al carrer Roger de Flor, nº221, 2.1., 08025 de Barcelona, que figura inscrita all Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

L’Associació IMPULSA FUNDRAISING no pot assumir responsabilitat alguna derivada de l’ús incorrecte, inadeqüat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet, ni de la falta de veracitat, integritat, actualització o precissió de les dades i informacions que contenen, que no vinculen a l’associació i tenen caràcter purament informatiu o divulgatiu. Tot això, dins dels límits establerts legalment. Les pàgines d’Internet d’IMPULSA FUNDRAISING poden incloure enllaços a pàgines de tercers, qual contingut tampoc pot assumir responsabilitats. Els textos, imatges, sons, animacions, programació i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclussiva de l’ASSOCIACIÓ IMPULSA FUNDRAISING o dels seus llicenciataris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cession, reproducció, amagatzemament o comunicació pública total o parcial, cal que dispose autorizació expressa per part de l’esmentada associació. De la mateixa manera, l’ASSOCIACIÓ IMPULSA FUNDRAISING es reserva el dret a retirar l’accès al portal web sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui les disposicions d’aquest avís legal.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per a connèixer totes aquelles questions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal,  renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicacó de la Lley de Enjuiciamiento Civil vigent poguès correspondre.